Сертификати

„Бургстрой” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България. Притежава  удостоверения за строежи от втора до пета категория от следните групи

Удостоверения


I. ПЪРВА ГРУПА

II.ВТОРА ГРУПА

III.ТРЕТА ГРУПА

IV. ЧЕТВЪРТА ГРУПА

V.ПЕТА ГРУПА

„Бургстрой” ООД притежава лиценз № 08348 за превоз на товари на територията на страната. “Бургстрой”  ООД има  сертифицирана интегрирана система за управление по международните стандарти:

Сертификати


ISO 9001:2008- управление на качеството;

OHSAS 18001:2007- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ISO 14001:2004 – опазване на околната среда от представителя за България на TUV Rheinland InterCert - “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД.

В дейността си техническото и административното ръководство на “Бургстрой” ООД се стреми да  постига максимално качество на строително-монтажните и ремонтни работи, спазване на договорените срокове и коректност в отношенията с инвеститорите.

 

Отличия